Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja letnia 2018/2019

Informujemy, że zapisy w systemie Wirtualnej Rekrutacji zostaną uruchomione od 05 maja.

Do tego czasu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Rekrutacji, którzy udzielą wszelkich informacji dotyczących rekrutacji letniej 2018/2019

zer0we wisowe - do 30 września 2018

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja letnia na rok akademicki 2018/2019

Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w „Wirtualnej Rekrutacji” - ISAPS. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 90 zł. na konto Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055. Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia a także o terminie podpisania umowy. Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Informacje o terminie podpisania umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów.

Zasady przyjęć na studia dla Kandydatów posiadających Kartę Polaka
Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kryteria kwalifikacji cudzoziemca na studia pobierz

 


OFERTA EDUKACYJNA


WIRTUALNA REKRUTACJA


WYMAGANE DOKUMENTY 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
 • świadectwo dojrzałości, odpis lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy II stopnia)
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem)
 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 90 zł
 • potwierdzenie opłaty wpisowego 300 zł poza promocją (sprawdź szczegóły promocji)

Dodatkowo na studia drugiego stopnia należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym:

dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu

Opłata rekrutacyjna i wpisowego płatna wyłącznie na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
47 1440 1215 0000 0000 0494 1055


CZESNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019


ZNIŻKI

Uczelnia proponuje rozbudowany system stypendialny oraz zniżki dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Kandydat ma możliwość obniżenia raty czesnego nawet do 100% - sprawdź szczegóły nawww.dlakandydata.wsg.byd.pl

 

Opłata wpisowego - 300zł zer0we wisowe do 30 września

dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz opłaty rekrutacyjnej
podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy, wysłane na konto Wirtualnej Rekrutacji – ISAPS.

Po upływie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia - opłata wpisowego wyniesie 50% stawki podstawowej (tj. 150 zł). W ciągu kolejnych 14 dni od daty otrzymania decyzji, wpisowe wynosi 300 zł.


TABLICA KORZYŚCI


OPŁATY

Studenci WSG mogą wybrać najbardziej korzystną opcję płatności - uwzględniającą indywidualne warunki finansowe i preferowane terminy opłat. Uczelnia zapewnia pełną kontrolę wydatków na naukę i umożliwia efektywne zarządzanie budżetem. Decyzja należy do Ciebie.

Czesne obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Opłata rekrutacyjna - 90 zł
Opłata wpisowego - 300 zł - zer0we wpisowe do 30 września 2018

Elastyczny System Opłat

5 dogodnych form płatności: 1 lub 2 raty = mniejsza kwota czesnego
4, 10, lub 12 rat to dzięki rozłożeniu w czasie, mniejsze obciążenie finansowe
na studiach I i II stopnia stała wartość czesnego

Wydatki pod kontrolą:

unikalny numer w systemie ISAPS - wgląd w stan konta oraz szybkie i bezpieczne rozliczenia
czas na decyzję o sposobie finansowania nauki - do końca września
podgląd wzoru wypełnienia przekazu

 

OPŁATA REKRUTACYJNA  90 zł

OPŁATA WPISOWA 300 zł*

 

*ZASADY:

 • dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz opłaty rekrutacyjnej,
 • podpisanie umowy o studia w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy, wysłane na konto Wirtualnej Rekrutacji – ISAPS.

               

Po upływie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia - opłata wpisowa wyniesie 50% stawki podstawowej (tj. 150 zł). W ciągu kolejnych 14 dni od daty otrzymania decyzji, wpisowe wynosi 300 zł.

Mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję.

Rejestrując się w lutym w Wirtualnej Rekrutacji uczestniczysz w programie "Im szybciej tym lepiej" , dzięki temu zyskasz 1000 zł! Nie trać okazji - czas mija i korzyści ubywa. Jeśli w letnim naborze wybierzesz WSG - Twoje zgłoszenie pozwoli Ci, już jako Studentowi, zebrać nagrody: zniżkę na wpisowe 300 zł, obniżyć czesne o 350 zł i zdobyć BON Edukacyjny o wartości 350 zł (zniżka na studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia dla Ciebie lub Twoich bliskich).

 

Szczegóły rekrutacji na www.rekrutacja.byd.pl

 

PROGRAM ZNIŻKOWY DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW WSG –

1000 ZŁ zniżki (300 zł na wpisowe oraz 700 zł zniżki na czesne od I semestru, rozliczane w pierwszym roku studiów).

 


DODATKOWE INFORMACJE

Decyzja

Kandydat otrzymuje elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania przez pracownika rekrutacji wpływu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 90 zł na konto Uczelni. Decyzje te będą wysyłane drogą elektroniczną na konto kandydata w Wirtualnej Rekrutacji.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji w formie podania do Rektora WSG.

W przypadku negatywnego postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji, dokumenty należy odebrać w Biurze  Obsługi Studenta osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

Podpisanie umowy

Na podpisanie umowy Kandydat dostarcza potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (w przypadku braku zwolnienia z tej opłaty).

Uwaga

W chwili podpisania umowy Uczelnia musi posiadać komplet dokumentów Kandydata (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z późn. zmianami). W przeciwnym razie dokumenty Kandydata nie zostaną przekazane do Dziekanatu i tym samym nie uzyska on praw Studenta. 

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Kandydata (pobierz)

Zaświadczenia

W celu otrzymania zaświadczenia (np. do ZUS) Kandydat proszony jest o telefoniczny lub/i e-mailowy kontakt z Biurem Rekrutacji w Słupsku.
Wysyłka zaświadczenia nastąpi w ciągu 2 dni (roboczych) od momentu złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Studenta  z zastrzeżeniem, że dokumenty zostały złożone wcześniej i dane kandydata znajdują się w bazie rekrutacyjnej.

Uwaga

 • po złożeniu dokumentów Kandydat może otrzymać zaświadczenie potwierdzające złożenie dokumentów wystawiane przez Biuro Rekrutacji,
 • po podpisaniu umowy Student może otrzymać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na STUDIA wystawiane przez Biuro Rekrutacji.

WYŻSZY SEMESTR - ZASADY PRZYJĘĆ 

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Przeniesienia na drugi lub wyższe semestry studiów na kierunki prowadzone przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączoną kserokopią indeksu uczelni, w której kandydat pobierał studia.

O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 300 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o studia. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niedopełnienie terminu uzupełnienia różnic programowych skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów lub powoduje konieczność powtarzania semestru, podczas którego realizowane są zajęcia będące przedmiotem uzupełnienia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora o przyjęcie na wyższy semestr;
 • kwestionariusz osobowy:

studia I stopnia
studia II stopnia

 • ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem,

 • kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS,

 • poświadczonej przez macierzystą uczelnią,

 • zaświadczenie z uczelni macierzystej o liczbie zaliczonych semestrów,

 • aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,

 • oryginał świadectwa dojrzałości, duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia),

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu (dotyczy studiów II stopnia),

 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia;

 • dowód opłaty wpisowej w wysokości 350 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055).

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Kopernika 28-31
76-200 Słupsk

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki